Vedtægter

for Forening for Hjemmepassede Børn, Lejre kommune

§1 Foreningens navn og hjemsted samt stiftelse
Foreningens navn er Forening for Hjemmepassede Børn, Lejre kommune
Foreningens hjemsted er Lejre kommune. Foreningen er stiftet d. 12.09.2016

§2 Foreningens formål
Foreningens formål er gennem frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde at danne grundlag for erfaringsudveksling og social netværksdannelse blandt forældre, som har valgt at passe deres børn helt eller delvist i hjemmet i en kortere eller længere periode. Ligeledes har foreningen til formål med udgangspunkt i fælles aktiviteter, at skabe samvær, trivsel og glæde, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser samt alderssvarende udvikling.

§3 Optagelse af medlemmer
Foreningen henvender sig primært til helt eller delvist hjemmepassede børn i alderen 1-6 år, samt disses forældre eller substitut for forældrene. Foreningen er dog åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål jf. Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3.

§4 Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes på en generalforsamling.
Kontingentet opkræves en gang årligt.
Stk. 2. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter en individuel vurdering af det pågældende medlems forudsætninger for medlemsskab vælge at dispenserer helt eller delvist fra kontingentbetaling.

§5 Udmeldelse - eksklusion
Stk. 1 Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.
Stk. 2 Er et medlem i kontingentrestance udover 1 måned kan vedkommende udmeldes uden forudgående meddelelse.
Stk. 3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold, som f.eks. foreningsskadelig virksomhed, giver anledning hertil.
Stk. 4 Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§6 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år årets tredje kvartal, og indkaldes med mindst fire ugers varsel ved udsendelse af indkaldelse til medlemmerne.
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt – eller, hvis medlemmet er under 18 år, en forælder til medlemmet. Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning.
Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion §5, vedtægtsændringer §13 og foreningens ophør §14. "Blanke" stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det.
Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det indeværende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand og kasserer hvert år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 1 revisor.
10. Eventuelt.
Stk. 7. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for et år.
Suppleanter der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 8. Dirigent og referent underskriver referatet.

§7 Bestyrelsen - valg
Bestyrelsen på 5 medlemmer udgør foreningens daglige ledelse og konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden, og godkendt. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år eller forældre til medlemmer under 18 år.

§8 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af kasserer og et bestyrelsesmedlem mere.

§9 Forpligtelser
Stk. 1: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue.

§10 Bestyrelsesarbejde
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller når blot 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er tilstede.
Formanden eller i dennes forfald næstformanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
Bestyrelsen bør søge at skaffe foreningens medlemmer passende aktivitetslokaler og materialer.

§11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling.
Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

§12 Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisoren, forelægges den ordinære generalforsamling.

§13 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§14 Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis forslaget vedtages indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.
Stk. 3. Ved foreningens opløsning tilfalder ejendele og midler beslægtede eller almennyttige formål i Lejre Kommune.

Underskevet af bestyrelsen d. ________

Eva Thyregod
Eva Rasmussen
Lisbeth Rønnow​
Louise Pagter
Theresa Dall Helth​

Foreningen for Hjemmepassede Børn, Lejre